Čo je eurytmia

Pod heslom Eurytmia nájdete v slovníku cudzích slov toto vyjadrenie: slovo gréckeho pôvodu, ženského rodu, znamená: súmernosť, súlad, súhra častí a celku, pravidelnosť, vnútorná symetria, estetické usporiadanie prízvuku a dĺžky v reči, pravidelný pulz, komplex stavieb pôsobiaci asymetricky a harmonicky súčasne, pretože všetky časti celku sú podriadené spoločnému výtvarnému a architektonickému zámeru.
   Za týmto slovom sa však v súčasnosti skrýva i samostatné slobodné umenie, ktorého vyjadrovacím prostriedkom je celá ľudská postava.

"Cez pohyb končatín človeka prichádza k vyjadreniu toho, čo sa pri hovorenom slove a speve deje v hlasivkách a ich susedných orgánoch. V pohybe v priestore, vo formách a pohyboch skupiny je znázorňované to, čo cez ľudskú myseľ a dušu, žije v hudbe a reči. Takto je eurytmickým pohybovým umením vytvorené niečo, pri vznikaní čoho pôsobili rovnaké impulzy, ako pri vývoji všetkých ostatných umeleckých foriem."

Môžeme povedať, že je to "viditeľná reč a hudba", dušou preniknutý pohyb, ktorý spôsobuje hlboké pochopenie a prežívanie hlásky a tónu. Eurytmista sám ako postava zaniká a jeho telo sa stáva nástrojom vyjadrenia zvuku hlasu a tónu. Pohyb vychádza zvnútra i zvonka, centrum a periféria sú striedajúcimi sa pólmi ich vlastného pohybu. Každá hláska, každý tón má svoj vlastný tvar pohybu a gesta. Umenie eurytmizovania pozostáva z harmonickej transformácie gesta jednej hlásky alebo tónu do druhého. Eurytmia je harmonický pohyb, ktorý pomáha vrátiť telo, dušu i ducha do ich harmonického súzvuku a prepojiť myslenie, cítenie a vôľu. Základy tohto pohybového umenia boli položené v rokoch 1911-1924.