Povolanie účiteľ/ka eurytmie

Učitelia eurytmie vyučujú toto pohybové umenie v predškolskom veku i počas celej školskej dochádzky. Všeobecne nás eurytmia spája so silami, ktoré v nás pôsobia v období od narodenia do troch rokov. V materskej škole sa začína s eurytmiou u detí asi vo veku 3 rokov (je možné aj skôr), keď sú ochotné slobodne spolupracovať. Počas hodiny sa učiteľ snaží nechať všetky svoje problémy za dverami a vytvoriť atmosféru ľahkosti a radosti. Na to je potrebné mať v sebe veľa vitality, lásky a fantázie, byť schopný v momente improvizovať a neočakávať od detí žiadne výkony. Pôsobenie učiteľa má v deťoch prostredníctvom napodobňovania vyvolať túžbu po aktivite.

Eurytmia ako učebný predmet v škole je určitým protipólom k telesnej výchove a gymnastike, môžme ju skôr nazvať "duševným telocvikom". Napomáha kultivovaniu schopnosti vnímania a predstavovania. Všetko, čo sa žiaci prostredníctvom umeleckého prežívania pohybu, slova, hudby a priestoru naučia, možno potom využiť pri ostatných predmetoch: pozornosť, presná pamäť, pohyblivosť, fantázia, schopnosť vyjadriť sa, priestorová orientácia. Osobitná výchovná hodnota tohto predmetu je, že pomocou neho môžno v deťoch pestovať takú vôľu, ktorá pretrvá v človeku po celý život. Pri vžívaní sa do hlások a tónov a ich stvárňovaní v eurytmických gestách, ide o činnosť, pri ktorej sa uplatňujú všetky duševné sily a celé ľudské telo.

Eurytmická práca vo waldorfskej škole zahŕňa širokú škálu, od najjednoduchších rytmov a cvičení až po náročné lyricko-dramatické a hudobné predstavenia. Pri pravidelných slávnostiach usporadúvaných každý mesiac a eurytmických a divadelných predstaveniach môžu žiaci ukázať sebe navzájom i rodičom ako ďaleko pokročili. Často vystupuje celá trieda, jednotliví žiaci a skupiny žiakov predvádzajú pritom často rozdielne gestá a pohybujú sa súčasne v rozdielnych pohybových formách po javisku. Vedomie vlastného pohybu i príslušných pohybov ostatných vyžaduje vzájomný ohľad, ak má premenlivá škála pohybov harmonicky vyznieť. Tým v sebe eurytmia nesie i zušľachťujúcu a sociálne vyrovnávajúcu funkciu.

V prvých rokoch školskej dochádzky vychádza eurytmii v ústrety prirodzená láska detí k pohybu. Vo vyšších ročníkoch môžu žiaci nájsť v prebudených silách možnosti samotnej umeleckej tvorby. Najťažšie to majú žiaci v období puberty. Prirodzený ostych im bráni prejavovať sa pohybom, ktorý tak bezprostredne vyjadruje duševné hnutia. Tento jav možno osobitne pozorovať v siedmom a ôsmom ročníku. Vyučovať eurytmiu znamená teda, že sa vyžadujú značné ľudské nároky na umeleckú predstavivosť učiteľa eurytmie, na schopnosť zdôvodniťa vysvetliť, a v nemalej miere i na jeho humor. Eurytmické humoresky najrôznejšieho druhu sú bohatým umeleckým pracovným poľom pre modernú mládež a jej potrebu vyjadrovať bizarnosť a grotesknosť.

 Späť na hlavnú stránku