Získané znalosti a profesionálne zručnosti

 • tónová eurytmia - umelecké stvárnenie hudobných elementov - takt, rytmus, harmónia, melódia, samostatné tóny, intervaly, akordy, motívy ... a ich vyjadrenie v priestorovej umeleckej choreografii
 • hlásková eurytmia - umelecké stvárnenie zákonitostí reči - vyjadrenie hlások a rytmu, gramatickej skladby, duševných kvalít ... a ich vyjadrenie v priestorovej umeleckej choreografii - samostatná umelecká práca s rôznymi eurytmickými výrazovými prostriedkami
 • vecné aplikovanie formových elementov v básňach a hudobných skladbách
 • samostatná príprava vyučovacích hodín
 • samostatné vedenie vyučovacích hodín
 • schopnosť motivovať a vzbudiť záujem o dané pohybové umenie
 • znalosti historických a aktuálnych konceptov, štruktúr a spôsobov práce iných umení a ich vzťah k eurytmii
 • poznatky z odbornej eurytmickej literatúry
 • odborné poznatky z predmetov geometria, hudobná náuka, jazyk a gramatika, literatúra, estetika, antropológia, anatómia, antropozofická všeobecná náuka o človeku, všeobecná pedagogika
 • schopnosť dané poznatky využívať vo vlastnej umeleckej práci
 • samostatné vytváranie vzťahov medzi vlastnou umeleckou prácou a spoločenským kultúrnym okolím
 • Nadstavbové štúdium pedagogickej eurytmie

  Predmetom tohto štúdia je získanie nasledujúcich schopností a kvalifikačných odborností:
   

 • ovládanie eurytmie v jej oboch odborných odvetviach - hláskovej a tónovej eurytmii
 • vyučovanie žiakov v oboch odborných smeroch
 • vyučovanie žiakov v závislosti na eurytmických výrazových prostriedkoch a formových elementoch
 • pedagogická kvalifikácia - ovládanie metodicko-didaktických procesov - vyučovanie na základe primeranej odbornej didaktiky
 • príprava hodín
 • samostatná tvorba vyučovania
 • poznatky súvislostí medzi jednotlivými eurytmickými pohybmi a kognitívno-zmyslovými a emocionálnymi vlohami dieťaťa a zaobchádzanie s týmito poznatkami v pedagogickej praxi
 • poznatky vývoja motorických schopností v jednotlivých fázach vývoja dieťaťa ako i schopnosť prispôsobiť vyučovanie všeobecným zákonitostiam duševného vývoja dieťaťa
 • cieľavedomé rozvíjanie zručností žiakov a podnecovanie ich schopnosti učenia a fantázie
 • rozpoznanie jednostranností u žiakov a snaha o ich harmonizáciu prostredníctvom eurytmických cvičení
 • pedagogické zaobchádzanie s poruchami učenia a koncentrácie ako i s jednostrannosťami jemnej motoriky
 • rozpoznanie biografických a sociálnych problémov na základe pohybového prejavu žiaka a v nutnom prípade sprostredkovanie pomoci
 • spolupráca s ostatnými kolegami v pedagogickom kolégiu, vzájomná interakcia
 • Ďalšie vzdelávanie

  Povolanie učiteľa eurytmie požaduje neustále snaženie sa o ďalšie vlastné vzdelávanie a umelecký vývoj, prostredníctvom rôznych seminárov, ktoré ponúkajú rôzne profesné združenia, súkromné inštitúcie a zariadenia.

   Späť na hlavnú stránku